Witamy na stronie Wadowickiego Koła SKwP. 

 

Poniżej znajduje się lista organizowanych przez nas szkoleń. Aby zapisać się na te, które najbardziej Państwu odpowiadają, należy przejść do zakładki "SZKOLENIA", odszukać wybrane szkolenie i kliknąć przycisk "Zapisz się".

 

 


Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Premiera o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych od 16.03 informuję, że szkolenia stacjonarne zostaną zorganizowane online przez platformę clickmeeting.com lub odbędą się w późniejszym terminie.


 

Podatek dochodowy PIT/CIT – warsztaty praktyczne – wybrane problemy.
Szkolenie online ZMIANA TERMINU

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 5 lipca.

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską, zgłaszających się jako osoba fizyczna, przysługuje 15% rabatu na szkolenie.

 

MIEJSCE SZKOLENIA: on-line

DATA: 03.09.2020, rozpoczęcie 9.30

CENA: 240 zł/os

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych jego tematyką. Słuchaczami mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie trwa 6 godzin lekcyjnych i składa się z części merytorycznej oraz czasu na konsultacje.

Program szkolenia

1. Przychody podatkowe:

 • świadczenia otrzymane w naturze (nieodpłatne świadczenia) oraz otrzymane świadczenia rzeczowe,
 • przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych - kiedy powstaje przychód podatkowy problem,
 • długości okresu rozliczeniowego na przełomie roku,
 • przychody rozliczane kasowo - zasady, przykłady oraz obowiązki dokumentacyjno -sprawozdawcze,
 • świadczenia otrzymane (pełnione) nieodpłatnie np. poręczenie, gwarancja, promesa, pełnienie,
 • obowiązków członka zarządu bez wynagrodzenia.

2. Koszty uzyskania przychodów:

 • koszty na rzecz pracowników, współpracowników oraz kontrahentów w tym np. wydatki na organizację imprezy integracyjnej, wydatki na szkolenia krajowe i zagraniczne, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, ubezpieczenia dobrowolne, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, wydatki związane z wydarzeniami okolicznościowymi (pogrzeb, ślub, jubileusz itp.),
 • koszty reprezentacji i reklamy, w tym wydatki na prezenty i drobne upominki, sponsoring, wydatki na usługi gastronomiczne, finansowanie kosztów noclegu i podróży, udostępnienie wyposażenia sklepów itp.,
 • wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów - w tym: w jakich okolicznościach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu, zasady dokumentowania i obowiązki podatnika z tym związane, moment zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych, wierzytelności przedawnione i umorzone a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych.

3. Samochód osobowy w firmie od A do Z.

4. Przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności i rezygnacji:

 1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 1. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.  W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
  Rachunek bankowy:  34 1910 1048 4000 5885 1121 0001
 1. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).
 2. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacja dodatkowe

Wykład poprowadzi dr Witold Furman - doradca podatkowy, numer wpisu  11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca  podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych  zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.  Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce  o/Podkarpacki w Rzeszowie oraz SKwP w Krakowie jako wykładowca. Jest także adiunktem w  Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  oraz był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Zapisy odbywają się przez stronę:

https://skwp.krakow.pl/terminy-szkolen/podatek-dochodowy-pit-cit-warsztaty-praktyczne-wybrane-problemy-szkolenie-online/#tab-2

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 


Transakcje zagraniczne - zmiany warunków
i sposobu opodatkowania od 1 kwietnia 2020 r. ZMIANA TERMINU

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych jego tematyką. Słuchaczami mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Szkolenie składa się z części merytoryczna oraz czasu na konsultacje.

MIEJSCE SZKOLENIA: WCK w Wadowicach, ul. Teatralna 1

DATA: ZMIANA TERMINU

CENA: 320 zł/os (cena promocyjna przy zapisie więcej niż 2 osób z jednej firmy - 300 zł/os)

Program szkolenia

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - nowe warunki dla opodatkowania według stawki podatku 0%.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - domniemanie wywozu towarów, a stawka podatku 0%.

3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - warunki dokumentacyjne, przy obaleniu przez organ podatkowy domniemania wywozu towarów, a stawka podatku 0%.

4. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – zmiany.

5. Nowe warunki dla opodatkowania przemieszczenia towarów do magazynu typu call off Stock w transakcjach unijnych.

6. Procedura magazynu typu call off stock znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów transakcyjna i nie transakcyjna).

7. Procedura magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium kraju (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów).

8.Transakcje łańcuchowe z podmiotami z państw trzecich – warunki i sposób opodatkowania.

9. Transakcje łańcuchowe z podmiotami z innych państw członkowskich  – warunki i sposób opodatkowania.

10. Ewidencje dla celów podatku VAT, informacje podsumowujące w procedurze magazynu typu call off Stock.

11. Wybrane zagadnienia w zakresie transakcji zagranicznych (przepisy obowiązujące):

·         import usług,

·         dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca,

·         eksport towarów.

12. Wybrane zagadnienia w zakresie miejsca dostawy towarów, a opodatkowanie podatkiem VAT (przepisy obowiązujące).

13. Orzecznictwo TSUE i sądów administracyjnych.

14. Przepisy przejściowe.

Informacja dodatkowe

Wykład poprowadzi znany i ceniony ekspert podatku VAT na terenie Małopolski, długoletni współpracownik SKwP.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

https://skwp.krakow.pl/terminy-szkolen/transakcje-zagraniczne-zmiany-warunkow-i-sposobu-opodatkowania-od-1-kwietnia-2020-r-wadowice-31-03-2020/

 

Proszę o dokonanie przedpłaty na konto bankowe SKwP Kraków

Santander Bank Polska S.A. nr 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 


 

  Pracownicze Plany Kapitałowe

ZMIANA TERMINU

 

DATA:ZMIANA TERMINU
MIEJSCE: WCK, ul. Teatralna 1, Wadowice (sala nr 15)
CENA: 320 zł (dla Członków SKwP cena promocyjna 300 zł)

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym w obszarach: HR, kadry i płace, finanse, księgowość, które będą wdrażały PPK w swojej firmie. Koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, aby przygotować się na nadchodzące zmiany oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy. Dowiedzą się Państwo jakie są założenia, cel wprowadzenia reformy, zasady uczestnictwa pracowników oraz los środków w ramach PPK.

Program szkolenia

1.    Podstawy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), akty prawne, miejsce w systemie prawnym.

2.    Relacja pomiędzy PPK a Kodeksem Pracy i ustawami dot. ubezpieczeń społecznych.

3.    Podmioty objęte regulacjami, terminy wdrożeń do systemu PPK.

4.    Zakres obowiązujący podmioty podlegające pod ustawę.

5.    Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?

6.    Z czym należy się liczyć przy obsłudze PPK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.

7.    Charakterystyka systemu PPK, podział środków na część dłużną i udziałową. Jakie informacje powinien posiadać pracodawca?

8.    Nowe pojęcia w systemie, nowe podejście do wynagrodzenia, wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotów środków.

9.    Zagadnienia prawa cywilnego związane z umowami obecnymi w systemie PPK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.

10.  Umowa o zarządzanie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe.

11.  Umowa o prowadzenie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe.

12.  Obowiązki informacyjne – które leżą po stronie pracodawcy a które po stronie instytucji finansowej?

13.  Zasady dotyczące wpłat dokonywanych do systemu PPK – podmiot finansujący, wysokości i terminy. Zasady rozliczania wpłat.

14.  Deklaracja uczestnika PPK w zakresie rezygnacji – omówienie na podstawie dokumentu.

15.  Udział środków publicznych, wpłata powitalna, dopłaty roczne.

16.  Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?

17.  Nowe pojęcie: „Wyznaczona instytucja finansowa”.

18.  Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych – jakie informacje tam odnajdujemy?

19.  Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK.

20.  Zasady wypłaty zgromadzonych środków.

21.  Ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.

22.  Sankcje karne.

23.  Pytania i dyskusja.

Informacja dodatkowe

 

Wykładowcą na kursie jest Pan Łukasz Pietruk, ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych, ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych z zakresu prawa administracyjnego. Posiada własne publikacje.  Szkolenia prowadzi od 2006 r. Bardzo wysoko oceniany przez uczestników.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://skwp.krakow.pl/terminy-szkolen/pracownicze-plany-kapitalowe-wadowice-24-01-2020/

Po zapisie prosimy o dokonanie przedpłaty za szkolenie na nasz rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. nr 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

W trakcie szkolenia przerwy kawowa i obiadowa. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Koło SKwP w Wadowicach

Tel: 730 648 293, 690 669 247

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.